2014 Catalite Unpriced.pdf - page 122

All sizes and fabric weights are approximate and for guidance only. Colours are only as accurate as the printing process allows.
Yoko
120
‡ &RQIRUPV WR (1 &ODVV (1
DJDLQVW IRXO ZHDWKHU
‡ +L 9LV RUDQJH &RQIRUPV WR *2 57
‡ :DWHUSURRI 38 FRDWHG 3RO\HVWHU ZLWK TXLOWHG SDGGLQJ
DQG 1\ORQ OLQLQJ
‡ +HDY\ GXW\ ]LS ZLWK VWXGGHG VWRUP ÁDS
‡ RXWHU SRFNHWV ZLWK VWRUP ÁDSV
‡ .QLWWHG VWRUP FXIIV LQ VOHHYH HQGV
‡ &RQFHDOHG 9HOFUR LQ KRRG ZLWK GUDZFRUG
Matching trousers, code HVS461
and HVS462-3M, page 118
and in children’s sizes HVP300CH, page 78
Hi-VisOrange
Hi-VisYellow
)DEULF
100% Polyester outer, quilted Nylon lining
6L]H
S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
7R )LW ,QV
32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 54-56 56-58 58-60
&WQ 4W\
10 10 10 10 10 10 10 10 10
‡ &RQIRUPV WR (1 &ODVV (1
DJDLQVW IRXO ZHDWKHU
‡ +L 9LV 2UDQJH FRQIRUPV WR *2 57
‡ :DWHUSURRI 38 FRDWHG 3RO\HVWHU ZLWK JVP TXLOWHG
SDGGLQJ 1\ORQ OLQLQJ
‡ 7ZR FP 0 UHÁHFWLYH WDSHV DURXQG WKH ERG\ DQG DUPV
DQG RQH RYHU HDFK VKRXOGHU
‡ 1DY\ FRQWUDVW KHOSV WR SURYLGH D FRUSRUDWH LPDJH
DQG KLGH VFXII PDUNV
‡ +HDY\ GXW\ ]LS ZLWK VWXGGHG VWRUP ÁDS
Matching trousers, codes HVS461 and HVS462-3M
– page 118
Hi-VisOrange
Navy
Hi-VisYellow
Navy
)DEULF
100% Polyester
6L]H
S
M L
XL
2XL 3XL
7R )LW ,QV
32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
&WQ 4W\
10
10
10
10
10
10
‡ &RQIRUPV WR (1 &ODVV (1
DJDLQVW IRXO ZHDWKHU
‡ FP ZLGWK 5HÁH[LWH
®
*3 UHG DPEHU
VKRXOGHU UHÁHFWLYH WDSHV
‡ FP ZLGWK 0 6FRWFKOLWH
®
UHÁHFWLYH WDSHV DURXQG
WKH ERG\ DQG DUPV
‡ ' ZDWHUSURRI 2[IRUG 38 FRDWHG SRO\HVWHU RXWHU IDEULF
‡ )OHHFH FROODU RQ LQQHU VLGH IRU FRPIRUWDEOH ZHDULQJ
‡ +HDY\ GXW\ ]LS FRYHUHG ZLWK VWRUP ÁDS
‡ ,' SRFNHW DQG PRELOH SKRQH SRFNHW RQ WKH FKHVW
‡ .H\ KROGHU
Hi-VisYellow
)DEULF
100% Polyester
6L]H
S
M L
XL
2XL 3XL
7R )LW LQV
32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
&WQ 4W\
10
10
10
10
10
10
‡ &RQIRUPV WR (1 &ODVV (1
DJDLQVW IRXO ZHDWKHU
‡ +L 9LV 2UDQJH FRQIRUPV WR *2 57
‡ %ODFN DQG 1DY\ DUH HQKDQFHG YLVLELOLW\ MDFNHWV
QRQ (1 VWDQGDUG
‡ +HDY\ GXW\ ]LS ZLWK VWXGGHG VWRUP ÁDS
‡ RXWHU SRFNHWV ZLWK RYHU ÁDSV
‡ 0DWFKLQJ FRORXU HODVWLFDWLRQ DW FXIIV DQG KHP
Matching trousers available, codes HVS461
and HVS462-3M – page 118
and in children’s sizes, code HVP211CH – page 78
Black
Navy
Hi-VisOrange
Hi-VisYellow
Hi-VisOrange
Hi-VisYellow
)DEULF
100% Polyester
6L]H
S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
7R )LW ,QV
32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 54-56 56-58 58-60
&WQ 4W\
10 10 10 10 10 10 10 10 10
‡ &RQIRUPV WR (1 &ODVV (1
DJDLQVW IRXO ZHDWKHU
‡ :DWHUSURRI 2[IRUG 38 FRDWHG 3RO\HVWHU RXWHU IDEULF
‡ 7KH 1DY\ FRQWUDVW KHOSV WR SURYLGH D FRUSRUDWH LPDJH
ZKLOVW GLVJXLVLQJ GLUW DURXQG WKH KHP DQG FXII DUHDV
‡ 4XLOWHG 1\ORQ OLQLQJ ZLWK 3RO\HVWHU ZDGGLQJ
‡ +HDY\ GXW\ ]LS IURQW ZLWK VWXGGHG VWRUP ÁDS
‡ 1DY\ HODVWLFDWLRQ DW FXIIV DQG KHP
‡ RXWHU SRFNHWV ZLWK VWRUP ÁDSV
‡ ,QVLGH EUHDVW SRFNHW
‡ &RQFHDOHG 9HOFUR LQ KRRG ZLWK GUDZFRUG
Hi-VisYellow
Navy
)DEULF
100% Polyester
6L]H
S
M L
XL
2XL 3XL
7R )LW ,QV
32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
&WQ 4W\
10
10
10
10
10
10
2XWHU -DFNHW
‡ &RQIRUPV WR (1 &ODVV
(1 &ODVV
‡ 2UDQJH FRQIRUPV WR *2 57
‡ %UHDWKDEOH ZDWHUSURRI 38 FRDWHG ' 2[IRUG
3RO\HVWHU RXWHU IDEULF OLQHG ZLWK PHVK
‡ )XOO\ VWLWFKHG DQG WDSHG VHDPV IRU
ZDWHUSURRI
‡ 7ZR H[WHUQDO KDQG ZDUPHU SRFNHWV
,QQHU -DFNHW
‡ &RQIRUPV WR (1 &ODVV (1 &ODVV
‡ 2UDQJH FRQIRUPV WR *2 57
Hi-VisYellow
Hi-VisOrange
)DEULF
100% Polyester
6L]H
S
M L
XL
2XL 3XL
7R )LW ,QV
32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
&WQ 4W\
10
10
10
10
10
10
‡ &RQIRUPV WR (1 &ODVV (1
DJDLQVW IRXO ZHDWKHU
‡ :DWHUSURRI 2[IRUG 38 FRDWHG SRO\HVWHU ZLWK SRO\FRWWRQ
FKHFN OLQLQJ WR LPSURYH ZDUPWK FRPIRUW
‡ 7ZR FP 0 UHÁHFWLYH WDSHV DURXQG WKH ERG\ DQG HDFK
DUP DQG RQH RYHU HDFK VKRXOGHU
‡ +HDY\ GXW\ <.. WZR ZD\ ]LSSHU ZLWK VWXGGHG VWRUP ÁDS
‡ 7ZR DQJOHG VLGH SRFNHWV ZLWK VWRUP ÁDSV
‡ .QLWWHG VWRUP FXIIV LQ VOHHYH HQGV
‡ &RQFHDOHG 9HOFUR LQ KRRG ZLWK GUDZFRUG
‡ ,QVLGH EUHDVW SRFNHW
Hi-VisYellow
)DEULF
See features
6L]H
S
M L
XL
2XL 3XL
7R )LW ,QV
32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
&WQ 4W\
10
10
10
10
10
10
‡ &RQIRUPV WR (1 &ODVV (1
DJDLQVW IRXO ZHDWKHU
‡ :DWHUSURRI 2[IRUG 38 FRDWHG 3RO\HVWHU ERPEHU
MDFNHW FRPHV ZLWK DQ LQWHUDFWLYH ÁHHFH MDFNHW
‡ 7KLV LQ PXOWL IXQFWLRQDO ERPEHU MDFNHW FDQ EH ZRUQ
DV DQ XQSDGGHG +L 9LV ERPEHU MDFNHW RU D 1DY\ ÁHHFH
MDFNHW RU D QDY\ ÁHHFH ERG\ZDUPHU DIWHU ]LSSLQJ RII WKH
VOHHYHV RU D ÁHHFH OLQHG ERPEHU MDFNHW
‡ +HDY\ GXW\ ]LS IURQW ZLWK VWXGGHG VWRUP ÁDS
‡ 1DY\ HODVWLFDWLRQ DW FXIIV DQG KHP
Hi-VisYellow
)DEULF
See features
6L]H
S
M L
XL
2XL 3XL
7R )LW ,QV
32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
&WQ 4W\
10
10
10
10
10
10
HVP300
Hi-Vis Road Safety Jacket
HVP302-3M
Hi-Vis Two-Tone Jacket
HVP212AM
Hi-Vis Management Bomber Jacket
HVP211
Hi-Vis Bomber Jacket
HVP218
Hi-Vis Two Tone Bomber Jacket
HVP711
Hi-Vis Multi-Function 7-In-1 Jacket
HVP305-3M
Hi-Vis Contractor Jacket
HVP219-3M
4-in-1 Interactive Bomber Jacket
WORKWEAR
1...,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121 123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,...196
Powered by FlippingBook